Podstawa prawna

Zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WEParlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 16 grudnia 2002 r ., Państwa Członkowskie zobowiązane są do promowania efektywności energetycznej budynków poprzez określenie wielkość energii wyrażonej w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Celem jest zmniejszenie zużycia energii oraz emisji CO2 przez sektor mieszkaniowy i usługowy, który pobiera ponad 40% końcowego zużycia energii we UE.

Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawy:

 • z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373),
 • z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161 poz. 1279)

oraz stosowne akty wykonawcze takie jak:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego...
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. i z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. i z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238)

NeXt-Bud
Marcin Strychar

 • ul. Dąbrówki 27

         59-220 Legnica
 •   (76) 744 22 43
 •   505 500 161
 • biuro@next-bud.pl

Formularz kontaktowy